Podyplomowe Studium Public relations i komunikacji strategicznej Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk IBD Business School Euprera

strona glówna > edycja XVIII 2013/2014 > założenia programowe

Założenia programowe

Zgodnie z opracowanym w 1982 roku przez IPRA (International Public Relations Association) i przyjętym przez CERP (Confédération Européenne des Relations Publiques), a następnie EUPRERA (European Public Relations Research and Education Association) ramowym modelem kształcenia w zakresie public relations, program Studium obejmuje:
przedmioty obowiązkowe dla wszystkich słuchaczy::

  • wykłady - dostarczające wiedzy teoretycznej na temat poszczególnych obszarów działalności w sferze public relations oraz jej psychospołecznych, kulturowych i etyczno-prawnych aspektów i uwarunkowań,
  • ćwiczenia/warsztaty obejmujące podstawowe umiejętności niezbędne w pracy specjalisty PR

przedmioty wybierane przez słuchaczy

  • trzy przedmioty specjalizacyjne, umożliwiające nabycie praktycznych umiejętności w wybranych dziedzinach zastosowań PR, obecnie są one, bowiem tak liczne i różnorodne, iż specjalizacja staje się konieczną.
  • dwa przedmioty uzupełniające, mające na celu rozszerzenie wiedzy i zdobycie wysoce specjalistycznych umiejętności, przydatnych w działalności public relations.

Interdyscyplinarny program kształcenia ma za swój ważny cel rozwinięcie u słuchaczy zdolności do nowatorskiego, twórczego myślenia, niezbędnego w ich przyszłej pracy zawodowej. Odpowiednio do tego prowadzone będą zajęcia, w trakcie których wykładowcy i trenerzy kłaść będą nacisk na ukazywanie alternatywnych możliwości działania, samodzielność myślenia oraz umiejętność planowania własnych strategii radzenia sobie z nową sytuacją społeczną i tworzenia koncepcji jej kontroli.
Studium PR